środa, 2 grudnia 2015 r.Obniżenie zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Zatrudnialiśmy pracownika, który uzyskiwał bardzo wysokie wynagrodzenia. Obecnie pobiera zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia, jednak jest on zdecydowanie niższy niż zasiłek wypłacany przez pracodawcę w czasie trwania zatrudnienia. W związku z tym mamy wątpliwości, czy prawidłowo ustalaliśmy podstawę wymiaru zasiłku?

Tak, jeśli różnica w wysokości podstawy wymiaru zasiłku wynika jedynie z obniżania jego podstawy za okres po ustaniu zatrudnienia.

Z pytania wynika, że pracownik osiągał wynagrodzenie w wysokości przekraczającej 100% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych. Natomiast podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia) nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% tego wynagrodzenia. Dlatego też zasiłek chorobowy otrzymywany z ZUS jest niższy od kwoty, którą pracownik otrzymywał za okres choroby trwającej przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia wynika z art. 46 ustawy zasiłkowej. Powołany przepis stanowi ponadto, że kwotę przeciętnego wynagrodzenia (do której ZUS ogranicza podstawę wymiaru zasiłku), ustala się miesięcznie, poczynając od 3 miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych. Kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku zmienia się więc od marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Obecnie, w okresie od 1 września do 30 listopada 2011 r. jest to kwota przeciętnego wynagrodzenia z II kwartału 2011 r. w wysokości 3.366,11 zł. W sytuacji, gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie za kolejny kwartał będzie niższe (wyższe), to podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia również będzie odpowiednio niższa (wyższa).

Kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, do której ZUS ogranicza podstawę wymiaru zasiłków chorobowych przysługujących za okres po ustaniu zatrudnienia, nie pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 13,71%.

Tak więc ustalona w okresie zatrudnienia kwota podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przekraczająca kwotę przeciętnego wynagrodzenia, ulega zmniejszeniu w sytuacji, gdy zasiłek jest wypłacany za okres choroby przypadającej po rozwiązaniu stosunku pracy (także przy zachowaniu nieprzerwanej niezdolności do pracy).

aby oglądać treść musisz być zalogowany