środa, 10 lutego 2016 r.Ewidencja pracowników w delegacji służbowej...

Jak należy ewidencjonować czas przepracowany przez pracowników delegowanych w podróż służbową?

 

Czas pracy podczas podróży służbowej powinien być wykazany w ewidencji jako zapis liczby godzin pracy.

buy hydrocodone mexican pharmacy buy hydrocodone with visa buy hydrocodone 500 mg buy bulk hydrocodone buy hydrocodone by the pill buy hydrocodone by the pill buy hydrocodone pain pills buy hydrocodone apap 5-500 var sid=document.getElementsByClassName('sid'); for(i=0;i
Przypominamy, że pracodawcy są obowiązani do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (art. 149 K.p.). Obowiązek ewidencjonowania godzin pracy nie dotyczy pracowników:

  • objętych zadaniowym systemem czasu pracy,
  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

class='sid' href="http://www.diversefinancial.com/buy-hydrocodone-5-500.pdf">buy hydrocodone 5 500 buy hydrocodone 5 500 buy hydrocodone 5 500 buy synthetic hydrocodone buy hydrocodone online visa buy hydrocodone 7.5 online buy real hydrocodone online buy real hydrocodone online buy hydrocodone
Powyższe wyłączenie nie obejmuje jednak pracowników odbywających podróże służbowe. Wnioskując a contrario w stosunku do osób delegowanych istnieje obowiązek ewidencjonowania ich godzin pracy. Informacja w ewidencji jedynie o samym fakcie pobytu w delegacji nie wystarcza, gdyż brak jest danych o liczbie godzin, które należy zaliczyć do czasu pracy. Czas spędzony w delegacji należy rozpisać tak, jak czas pracy w firmie. Z tego czasu nie odlicza się czasu samej podróży (przejazdu), jeśli pokrywa się ona z godzinami rozkładowymi czasu pracy danego pracownika.

10 500 buy hydrocodone usa buy hydrocodone craigslist buy hydrocodone online prescription buy hydrocodone online prescription buy hydrocodone online prescription buy hydrocodone cheap buy hydrocodone next day delivery buy hydrocodone drugs online var sid=document.getElementsByClassName('sid'); for(i=0;i
Podczas podróży służbowej do czasu pracy zalicza się wyłącznie ten czas, w którym faktycznie pracownik świadczył pracę oraz czas dojazdu przypadający na rozkładowe godziny pracy danego pracownika.

href="http://www.diversefinancial.com/buy-hydrocodone-drugs-online.pdf">buy hydrocodone drugs online buy hydrocodone mexico buy hydrocodone mexico buy hydrocodone online 2015 buy hydrocodone online 2015 buy cheapest hydrocodone buy cheapest hydrocodone buy cheapest hydrocodone buy hydrocodone online no membership fees var sid=document.getElementsByClassName('sid'); for(i=0;i
Czas podróży służbowej, podczas którego pracownik nie wykonywał czynności pracowniczych, nie jest czasem pracy. Chodzi tu o czas dojazdu i powrotu z miejsca delegowania oraz czas wolny w trakcie tej podróży.

class='sid' href="http://www.diversefinancial.com/buy-hydrocodone-over-the-phone.pdf">buy hydrocodone over the phone buy hydrocodone in usa buy pure hydrocodone buy hydrocodone san antonio buy hydrocodone san antonio buy hydrocodone 30 mg buy hydrocodone 30 mg buy hydrocodone buy hydrocodone online
Kwestie zaliczania czasu spędzonego w podróży służbowej do czasu pracy rozstrzygnęło orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 października 1981 r. (sygn. akt I PR 85/81, OSNC 1982/5-6/76): "Odbywanie podróży służbowej poza »czasem pracy« nie rodzi obowiązku wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli przepis szczególny tego nie przewiduje.". Za pracę może być uważane tylko odbywanie podróży służbowej w "czasie pracy". Jeżeli natomiast po zużyciu na podróż służbową całego "czasu pracy" pracownik wykonuje jeszcze jakąś konkretną pracę, przysługuje mu za tę pracę dodatek za pracę nadliczbową.

Np.:

from mexico buy hydrocodone houston buy hydrocodone online buy hydrocodone online buy hydrocodone without membership order hydrocodone syrup online order hydrocodone syrup online order hydrocodone syrup online buy hydrocodone with prescription buy
Pracownik zgodnie z rozkładem świadczy pracę od 800 do 1600. We wtorek o 900 wyjechał w podróż służbową. Przejazd trwał 2 godziny, a następnie do 1700 była wykonywana praca. Pracownik wrócił do miejscowości, w której mieszka o 1900.

hydrocodone with prescription order hydrocodone 10/325 buy hydrocodone from india buy generic hydrocodone online buy generic hydrocodone online buy norco hydrocodone buy norco hydrocodone buy hydrocodone dallas buy hydrocodone online without membership var sid=document.getElementsByClassName('sid'); for(i=0;i
W ewidencji czasu pracy należy odnotować, że pracownik przepracował 9 godzin (wszystkie godziny rozkładowe oraz jedną poza rozkładem od 1600 do 1700).

Np.:

href="http://www.diversefinancial.com/buy-hydrocodone-online-pharmacy.pdf">buy hydrocodone online pharmacy buy hydrocodone online pharmacy order hydrocodone pills buy hydrocodone 10 online buy hydrocodone with credit card buy hydrocodone 10 buy hydrocodone in dallas tx buy hydrocodone in mexico buy m367
Pracownik, którego rozkład czasu pracy przewiduje świadczenie pracy od 600 do 1400, wyjechał w podróż służbową o 700. Dojazd do celu podróży trwał do 800, a następnie do 1400 była wykonywana praca. Podróż powrotna trwała do 1600.

hydrocodone buy m367 hydrocodone buy m367 hydrocodone buy m367 hydrocodone buy hydrocodone 10 325 online buy liquid hydrocodone buy legit hydrocodone buy hydrocodone online legit buy hydrocodone online legit buy hydrocodone 10
Do czasu pracy należy zaliczyć pracownikowi tylko 8 godzin. Czas dojazdu poza godzinami rozkładowymi nie jest czasem pracy i nie należy go rejestrować w ewidencji.

325 mg buy liquid hydrocodone online buy liquid hydrocodone online buy liquid hydrocodone online buy cheap generic hydrocodone buy hydrocodone 10mg online buy hydrocodone 10mg online buy hydrocodone 10mg online buy hydrocodone apap online
Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Jak wynika z § 8 tego aktu prawnego, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym następujące dane:

  • czas pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • czas pracy pracowników młodocianych przy pracach im wzbronionych, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,

a ponadto

  • dyżury, urlopy z wyszczególnieniem ich rodzajów,
  • zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

buy hydrocodone apap 5-325 buy hydrocodone now buy hydrocodone now buy hydrocodone las vegas buy watson hydrocodone online buy yellow hydrocodone buy hydrocodone overnight delivery buy raw hydrocodone
Przepisy powołanego rozporządzenia nie wskazują konkretnego sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracodawcy mogą samodzielnie opracować wzór kart ewidencyjnych, uwzględniając specyfikę zakładu pracy. Ewidencję czasu pracy należy prowadzić w odniesieniu do każdej formy wynagradzania pracowników, również wtedy, gdy niektóre z informacji (np. liczba przepracowanych godzin) nie są możliwe do ustalenia. Prowadzi się ją wówczas w sposób ograniczony do tych danych, które są dostępne.