niedziela, 29 listopada 2015 r.Wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia

Wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia

W jakiej wysokości wynagrodzenie będzie otrzymywał nauczyciel w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia? Czy przysługują mu w tym okresie wszystkie dodatki? Czy w czasie trwania urlopu możliwe jest podwyższenie lub zmniejszenie wynagrodzenia?

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, a także do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków mieszkaniowego i tzw. wiejskiego. Tak wynika z art. 73 ust. 5 w związku z art. 54 Karty Nauczyciela. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, regulaminy uchwalone przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące innych dodatków do wynagrodzenia (np. funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy) nie powinny rozstrzygać o tym, kiedy one przysługują lub nie. Tak więc w regulaminach tych nie powinny być zawarte regulacje w zakresie ich wypłacania lub niewypłacania w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia (por. wyroki WSA we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 494/08 i w Gliwicach z dnia 27 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 364/09). Według sądów administracyjnych, w kompetencji przepisu art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela nie mieści się bowiem, w ramach ustalania szczegółowych warunków przyznawania dodatków, uprawnienie do określenia tego, kiedy dodatek jako składnik wynagrodzenia powinien być wypłacany lub kiedy nie przysługuje.

Istotne:

Za czas urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi powinno być wypłacane wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby pracował, czyli obejmujące wszystkie składniki wypłacane w dniu nabycia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

Wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia jest dostosowane do wymiaru etatu nauczyciela i w trakcie urlopu może ulegać modyfikacjom. W tym zakresie istnieją dwie możliwości - podwyżka wynagrodzenia dotycząca ogółu nauczycieli lub jego zmniejszenie w związku ze zmianami w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i zmniejszeniem wymiaru zajęć nauczyciela.

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje tylko nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć. Tak więc, gdyby przed złożeniem wniosku o urlop doszło do realnego zmniejszenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, to dyrektor szkoły nie miałby uprawnienia do udzielenia takiego urlopu.

W praktyce dosyć często w planach organizacyjnych na kolejny rok szkolny przewidziany jest mniejszy wymiar zajęć niż 18/18 etatu i nauczyciel wyraża na to zgodę jeszcze przed wakacjami, mimo że do zmniejszenia wymiaru dojdzie dopiero od 1 września. Przepisy Karty Nauczyciela nie są do końca precyzyjne w tym zakresie, jeśli chodzi o możliwość udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Formalnie bowiem nauczyciel będzie jeszcze do końca sierpnia danego roku pracował w pełnym wymiarze, ale już z wyprzedzeniem wiadomo, że od 1 września będzie świadczył pracę w niepełnym wymiarze zajęć, gdyż wyraził na to zgodę przed wakacjami, na podstawie art. 22 Karty Nauczyciela. Wydaje się jednak, że decydującym momentem powinna być data, w której nauczyciel składa wniosek o urlop dla poratowania zdrowia i jeśli jeszcze w tej dacie jest zatrudniony na pełen etat, to powinien mu zostać udzielony urlop dla poratowania zdrowia.