sobota, 28 listopada 2015 r.Ustalenie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie pracownika korzystającego w sierpniu br. z urlopu jest ustalone w stałej stawce miesięcznej. Ponadto w okresie od 1 maja do 31 lipca pracownik pracował w godzinach nadliczbowych, a także przez kilka dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. Czy obliczając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić miesiące, w których pracownik korzystał z urlopu?

Tak, przyjmując za te miesiące faktycznie przepracowane godziny (bez godzin roboczych przypadających w urlopie) oraz pomijając wypłacone w tych miesiącach wynagrodzenie za urlop.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce pracownik otrzymuje to wynagrodzenie w stałej kwocie bez względu na ilość dni urlopu wypoczynkowego wykorzystywanego w danym miesiącu. Jeśli pracownik otrzymuje również zmienne składniki (np. z tytułu pracy nadliczbowej), to uwzględnia się je przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Wynagrodzenie to stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Powyższe wynika z art. 172 K.p. oraz przepisu § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego. Należy dodać, że stosownie do § 6 ww. rozporządzenia, wynagrodzenie urlopowe ustala się nie uwzględniając wypłaconego w poprzednich miesiącach wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Ponadto obliczając wynagrodzenie za 1 godzinę pracy bierze się pod uwagę tylko faktycznie przepracowane godziny, pomijając godziny korzystania z urlopu.

Wynagrodzenie urlopowe od zmiennych składników oblicza się:

  • ustalając wysokość podstawy wymiaru tego wynagrodzenia,
     
  • dzieląc tę podstawę przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.